Na základě rozhodnutí vlády ČR přechází základní škola od středy 14. října na distanční formu výuky v plném rozsahu. Zároveň od 14. října rušíme způsob organizace distanční výuky na 2. stupni, který platil od pondělí 12. října.

Organizace výuky

Distanční výuka bude organizována podle rozvrhu, který platí od 1. září 2020. Nebude probíhat tělesná výchova, pracovní činnosti a výtvarná výchova. Ostatní předměty budou vyučovány dle priorit stanovených v Řádu školy. Nejvyšší prioritu má český jazyk, matematika a cizí jazyk (těmto předmětům bude věnován největší prostor).

Dle Řádu školy je účast na vyučování povinná. Proto bude zaznamenávána neúčast žáků na distanční výuce a rodič bude povinen tuto neúčast omlouvat třídnímu učiteli (viz dodatek Řádu školy).

Výuka bude organizována následujícími formami:

 • off-line výuka – žákům bude zadán do daného předmětu úkol v systému Edupage a bude stanoven termín, do kterého má žák úkol vypracovat. Učitel provede hodnocení úkolu (může se jednat i o testy, písemné práce, prostudování a zpracování úkolu k danému materiálu). Pokud do daného termínu žák úkol neodevzdá, bude mu v třídní knize zapsána absence v hodinách daného předmětu probíhajících v době od zadání úkolu do konečného termínu zpracování úkolu. Rodič bude povinen absenci v těchto hodinách zdůvodnit a omluvit třídnímu učiteli.
 • on-line výuka (tzv. videohodina) – žák obdrží odkaz na online schůzku, do hodiny se přihlásí a pracuje pod vedením učitele. Pokud se z nějakého důvodu hodiny nezúčastní, bude mu do třídní knihy zapsána absence v dané hodině. Rodič bude opět povinen absenci zdůvodnit a omluvit třídnímu učiteli.
 • samostudium – žák obdrží pokyny k samostatnému studiu zadaného úkolu, absence se nebudou zaznamenávat do třídní knihy (v třídní knize bude žák v těchto hodinách vždy přítomen).
 • náhradní způsob – předání pracovních listů a studijních materiálů – v případě vážných důvodů na straně žáka se rodič dohodne s třídním učitelem, který zkoordinuje způsob předávání úkolů náhradním způsobem (např. vyzvedáváním a odevzdáváním úkolů v tištěné formě u vstupu do školních budov).

Příklad:

Žák má v rozvrhu stanoveno 5 hodin českého jazyka za týden. Distanční výuka bude organizována např. takto:

 • 2 hodiny budou probíhat off-line
 • 1 hodina bude probíhat on-line
 • 2 hodiny budou určeny samostudiu

Jak budou hodiny organizovány skutečně, určuje vyučující daného předmětu.

Rozsah výuky

Ředitel školy stanovil, že rozsah výuky bude následující:

 • 1.-4. třída – rozsah a formu stanovuje třídní učitel,
 • 5.-7. třída – on-line nebo off-line výuka maximálně 15 hodin týdně, zbytek hodin dle učebního plánu bude určen samostudiu,
 • 8.-9. třída – on-line nebo off-line výuka maximálně 16 hodin týdně, zbytek hodin dle učebního plánu bude určen samostudiu.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Během distančního vzdělávání bude probíhat hodnocení výsledků následujícími způsoby:

 • slovní hodnocení (např. zhodnocení odevzdaných referátů, projektů, účast na on-line výuce…),
 • hodnocení známkami – písemné práce, testy, zpracování úkolů, kontrolní otázky k probíranému učivu atd.

Hodnocení získané v rámci distanční výuky bude součástí podkladů k celkovému hodnocení žáka na vysvědčení.

Komunikace žáků a zákonných zástupců se školou 

 • Spolupráce bude probíhat zásadně v prostředí EduPage (žádný učitel nebude odpovídat na dotazy na svých soukromých účtech ani jiných sociálních sítích).
 • Ke komunikaci můžete (rodiče i žáci) využít buď
  • CHAT (pokud jste do EduPage přihlášení přes internetový prohlížeč) – spustíte ho v pravém horním rohu stránky, když kliknete na obrázek dvou světle modrých bublinek vedle bílé obálky,
  • ZPRÁVY (pokud využíváte aplikaci EduPage v mobilu nebo tabletu) – kliknutím na žluté obálky.
  • Žák je povinen se do systému pravidelně hlásit, s úkoly se seznamovat a vypracovávat je (POZOR – žáci musí být v EduPage přihlášeni pod svými žákovskými účty! Nikoliv pod účty rodičů.).
  • Pokud si s úkoly žák neví rady, komunikuje problémy s učitelem prostřednictvích chatu/zpráv. Učitel zároveň se zadáním může sdělit, jakou formou lze vypracované úkoly odeslat ke kontrole.
 • Učitelé budou přítomni ve škole v době od 8.00 hod. do 13.00 hod. V pozdějších hodinách budou s rodiči i žáky komunikovat, nejpozději do 17 hodin. Pokud někdo pošle e-mail, zprávu atd. později, bude učitel reagovat pravděpodobně až následující pracovní den.

Školní jídelna

 • Všichni žáci jsou od středy 14. října odhlášení ze stravování.
 • Pokud by měl rodič zájem o vyzvedávání obědů v jídlonosiči za zvýhodněnou cenu, kontaktuje během středy 14. 10. vedoucí školní jídelny. Odběr oběda bude povolen od 15. října.
 • Podrobnosti jsou stanoveny v dodatku Vnitřního řádu školní jídelny.

Podzimní prázdniny

 • Ministerstvo školství ČR stanovilo podzimní prázdniny na období od pondělí 26. října do pátku 1. listopadu. V této době nebude probíhat ani distanční výuka a nebude umožněn odběr obědů ze školní jídelny.

Školní družina

 • Provoz školních družin je od 14. října zakázán.