Informace z plenárního zasedání Rady rodičů

V úterý 22. září se konalo plenární zasedání Rady rodičů. Rodiče přivítala předsedkyně paní Eva Joklová. Informovala o přípravě Kateřinské zábavy a požádala rodiče o tradiční příspěvek ve výši 200 Kč (budou vybírat třídní učitelé do 15. října vždy pouze jedenkrát za rodinu). Peněžní prostředky, které rada shromáždí z tohoto příspěvku a z výtěžku Kateřinské zábavy, slouží k podpoře kulturních a sportovních akcí školy, k částečné úhradě cestovného na plavecký výcvik, lyžařský výcvik, vstupné na různé exkurze a odměny žákům.

Ředitel školy informoval rodiče o plánovaných akcích na školní rok 2009/10, o ustavení Školního parlamentu, schránce důvěry, řádu školy, možnostech omlouvání nepřítomnosti žáků,  zájmových kroužcích, termínech konzultací o prospěchu.

Děkujeme všem rodičům, kteří se dostavili v hojném počtu, za zájem o život školy.

…text pokračuje


Evropský den jazyků

jazykyOd roku 2001 je 26. září věnováno oslavám svátku evropských jazyků.

Evropa oplývá opravdovým jazykovým bohatstvím. Hovoří se zde 23 úředními jazyky, více než 60 regionálními či menšinovými jazyky původních komunit, a to nepočítáme jazyky, jimiž mluví občané pocházející z jiných zemí a světadílů. S cílem upozornit na toto nezměrné bohatství zahájily v roce 2001 Evropská unie a Rada Evropy iniciativu Evropský rok jazyků.

…text pokračuje


Plenární zasedání Rady rodičů

Plenární zasedání Rady rodičů se uskuteční v úterý dne 22. září od 15 hodin v budově školy na zámku. Schůzka výboru Rady rodičů se uskuteční od 14.30 hod. v ředitelně školy. Na programu bude schválení příspěvku na školní rok 2009-10, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti.

Zveme všechny rodiče.


Exkurze do střediska Ostrůvek

Ve středu 16. září navštíví žáci 6. třídy středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí, kde absolvují v rámci environmentální výchovy vzdělávací program Mezi stromy. V programu si žáci vyzkouší práci s některými lesnickými pomůckami, naučí se měřit výšku stromů a prověří si znalosti o lesních živočiších. …text pokračuje


Nabídka kurzů pro veřejnost

Ve školním roce 2009/10 nabízíme následující kurzy pro veřejnost:

  • Základy práce na počítači
  • Angličtina pro začátečníky
  • Němčina pro začátečníky

O těchto kurzech informujeme veřejnost již od července na teletextových stránkách kabelové televize v Dolní Rožínce. Kurz Základy práce na počítači je již téměř naplněn, do jazykových kurzů jsou přihlášeni pouze 2-3 zájemci.

Všechny kurzy budou placené, kurzovné však stanovíme podle počtu zájemců (přepokládáme částku zhruba 500 Kč na pololetí u počítačového kurzu, u jazykových kurzů vzhledem k ceně učebnic asi 1000 Kč).  Zahájení kurzů plánujeme od října 2009. V případě malého zájmu se jazykové kurzy nebudou realizovat.

Zájemci o kurzy se mohou hlásit přímo v kanceláři školy do 20. září (přihlášky podané na obecním úřadu nám již byly předány).


Projekt “Sluneční soustava”

Internet

Internet

Že má dnes na “síti” svoje stránky kde kdo, není žádným tajemstvím. Kromě profesionálních systémů existuje totiž i velká spousta obecně známých programů (počínaje např. PowerPointem), které dokáží vytvořit jednoduchou webovou prezentaci prakticky jedním kliknutím. Samozřejmě, úroveň takto vytvořených stránek je většinou poněkud problematická, protože vzniklý kód je tak trochu neohrabaný,  ale to by bylo na delší povídání a trochu z jiného soudku.

A jak tohle všechno souvisí se sluneční soustavou? Inu vzdáleně, ale souvisí…

…text pokračuje


Zasedání školního parlamentu

Dne 4. září se sešel na svém prvním zasedání školní parlament. Jeho členy jsou zástupci žáků z jednotlivých tříd. Posláním školního parlamentu je zlepšení vzájemné informovanosti žáků a vedení školy o problémech žáků a jejich přání na dění ve škole.

Členové parlamentu: Lukáš Jokl (4. tř.), Ondřej Pročka (5. tř.), Petra Uhlířová (6. tř.), Jaroslav Večeřa (7. tř.), Patrik Klimeš (8. tř.), Kamil Jukl (9. tř.).

Členové zvolili předsedou celoškolního parlamentu Kamila Jukla.

Úkoly pro členy:

  • seznámit spolužáky s posláním parlamentu
  • informovat spolužáky o schránce důvěry
  • 9. třída sestaví jídelníček na týden 21.-25. září

Prvňáčci děkují za krásné uvítání

Předávání kornutů

My, žáci 1. třídy, děkujeme za krásné slavnostní uvítání dne 1. září 2009.

K tomu, že jsme se stali opravdovými školáky, nám i rodičům přišel poblahopřát pan ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský. Pan Starýchfojtů ze Sboru pro občanské záležitosti obecního úřadu předal každému pamětní list a dárkový balíček. Přivítaly nás i paní učitelka s paní vychovatelkou. Deváťáci měli připravený pěkný program a předali nám nádherné vlastnoručně vyrobené kornouty plné sladkostí. To ale nebylo zdaleka všechno.

…text pokračuje