Programy primární prevence – součást projektu EU Peníze do škol, do kterého se škola zapojila, budou pokračovat i v tomto roce. Šesťáci absolvují první program již 16. září, sedmáci o týden později. Pokud vás zajímá obsah jednotlivých interaktivních programů, jsou další informace určeny právě vám.  Programy jsou certifikovány ministerstvem školství (č.15/07/CE, MŠMT) a jejich poskytovatelem je Centrum prevence Nadosah.

Poznej sám sebe a ostatní (6. a 8. třída – 1. pololetí)

Program je zaměřen na lepší sebepoznání žáků a jejich sebevýchovu. Cílem je podpora pozitivního pohledu na sebe sama a individuálního sebepřijetí. To je nutným předpokladem pro prevenci manipulace, patologického řešení situací, násilného a nesociálního chování. Přijetí sebe sama je u žáků silným podnětem k eliminaci rizika sociálně nežádoucích jevů a zároveň podporujícím prvkem v interakci s ostatními lidmi.

Téma pro 6. třídu –  Dovolte, abych se představil … (záliby, koníčky, rodinné prostředí, jak chci být oslovován)

Téma pro 8. třídu –  Co mě v životě ovlivňuje a posunuje (cíle, hodnoty, jak být šťastný a co k tomu potřebuji)

Dobrá třída (6. a 8. třída – 2. pololetí)

Cílem programu je posilování dobrých vztahů a podpora pozitivní atmosféry ve třídě. Je využíváno aktivní spolupráce mezi účastníky a podporování dovedností v jejich komunikaci. V celkovém kontextu jde o pozitivní formování třídního kolektivu, který je pro žáky bezpečným místem, jenž jim pomůže vyhnout se rizikovému, společensky nežádoucímu chování, např. šikanování nebo záškoláctví.

Téma pro 6. třídu – Neubližujme si (téma šikany)

Téma pro 8. třídu – Respektujeme druhé (předsudky, tolerance, rasismus, gender)

Já vs. Droga (7. a 9. třída – 1. pololetí)

Program je zaměřen na prevenci zneužívání legálních i nelegálních návykových látek. Program je součástí prevence kriminality, resp. poukazuje a zdůrazňuje problematiku viktimizace a motivuje ke smysluplnějšímu životnímu stylu. Žáci jsou vedeni k uvědomění si pozitivních hodnot a skutečností, které jsou v protikladu k návykovým látkám. Upevňuje se třídní kolektiv, jenž je spolu s případným včasným podchycením nežádoucích projevů chování důležitým stavebním kamenem prevence. Dalšími body programu je praktický trénink obrany před manipulací (nácvik odmítání), trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a podpora schopnosti vyrovnávat se s neúspěchem.

Jak chceš žít? (7. a 9. třída – 2. pololetí)

Cílem tohoto bloku je poskytnout účastníkům možnost vytvořit si náhled na svou životní cestu a posilovat jejich pozitivní vidění. Téma budoucnosti se prolíná bezesporu také do partnerských vztahů a osobní odpovědnosti za vlastní činy – to jak každý reaguje, vyjasňování si vlastních měřítek ve vztahu ke svým blízkým, partnerům, ale i cizím lidem apod.

Téma pro 7. třídu –Ve dvou se to lépe táhne (partnerství, sexualita)

Téma pro 9. třídu – Kde jsem, kam jdu, co chci? (volný čas, vize do budoucnosti)