Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 1. 9. 2015 se koná ve čtvrtek 12. března 2015 od 8 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu rodný list dítěte.

Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikace (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Kritéria pro přijímání dětí

  • děti předškolního věku z Dolní Rožínky a z okolních obcí,
  • děti, které rodiče umístí v rámci celodenního provozu,
  • děti, které rodiče umístí v rámci polodenního provozu,
  • děti přihlášené na 4 hodiny denně,
  • děti přihlášené na 5 dní v měsíci,
  • děti mladší 3 let.

Rodiče budou informováni o zařazení dětí do MŠ do 30 dnů po odevzdání přihlášky.