Aktualizace 31. 3.

Od 1. 4. do 20. 4. 2020 je možné doručovat žádosti o zápis k základnímu vzdělávání. Můžete to učinit osobně odevzdáním dokumentů hospodářce školy Evě Peňázové v dopoledních hodinách v budově školy, poštou nebo osobně řediteli školy.

Ředitel bude ve škole přijímat žádosti dne 6. 4. v době od 9.00 do 11.00 hod. Během dubna bude vypsán další termín pro osobní jednání s ředitelem. Konzultovat mohou rodiče s ředitelem telefonicky (tel. 775 561 738).

Potřebné dokumenty buď obdrželi rodiče na začátku března v mateřské škole nebo si je mohou vytisknout pomocí odkazu níže v tomto příspěvku.

Aktualizace 18. 3. 2020

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 1. dubna 2020 v době od 14 do 16.00 hodin v budově 1.stupně základní školy na sídlišti.

Zápis k základnímu vzdělávání se dne 1. 4. 2020 neuskuteční.

Dle pokynu MŠMT dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Rodiče vyplní formuláře, které buď obdrželi v mateřské škole nebo si je mohou vytisknout sami (viz barevná tlačítka níže), a doručí je škole v období 1.-20. 4. 2020.

Doklady mohou doručit jedním z následujících způsobů:

  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1,
  • osobně předají obálku s dokumenty v dopoledních hodinách hospodářce školy (po dohodě na tel. 775 561 737),
  • osobně řediteli školy v termínech, které budou zveřejněny do konce měsíce března,
  • e-mailem s elektronickým podpisem (naskenované, vlastnoručně podepsané) na adresu vedeni@zsdr.cz.

V případě nejasností kontaktujte ředitele školy telefonicky (tel. 775 561 738) v pracovní dny v době od 10 do 12 hodin.

 

Rodiče předají škole k zápisu vyplněnou žádost o zápis k základnímu vzdělávání, zápisní list a souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení níže). Zápisu se musí zúčastnit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí podat žádost o odklad povinné školní docházky nebo jim byl odklad povolen v předchozím školním roce.

 

 

 

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Kritéria pro zapsání dítěte k základnímu vzdělávání:

  • maximální počet zapsaných dětí je 30,
  • přednostně budou zapsány děti narozené do 31. srpna 2014,
  • dítě narozené od 1. září 2014 do 30. června 2015 bude přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2015 do konce června 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře).

Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Odklad povinné školní docházky – není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu pro školní rok, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.