Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2 Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Čl. 3 Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 200,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Částka se vybírá zpětně za předchozí měsíc.

Čl. 4 Snížení základní částky úplaty
Ředitel mateřské školy osvobodí od úplaty:
a) zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Čl. 5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.

Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty řediteli mateřské školy prokáže.

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. Plátce uhradí úplatu vedoucí učitelce mateřské školy.

Čl. 8 Přechodná a závěrečná ustanovení
Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 4. 9. 2017

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání od 4. září 2017 takto:

1. děti starší 2 let – neomezená celodenní docházka – 200,- Kč
2. děti starší 2 let – polodenní docházka, tj. docházka omezená na docházku 4 hodiny denně, nebo na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku – 140,- Kč
3. děti 5-6 leté – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – 0,- Kč

V Dolní Rožínce dne 13. 6. 2017

Mgr. Vladimír Makovský
ředitel školy