ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí a z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a  navazuje na tradice školy.

Základní myšlenkou vzdělávacího programu je otevření školy všem dětem, a to jak obsahem vzdělání, vztahy ve škole, tak zapojením školy do veřejného života.

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, svobodnou a tvůrčí práci, využívání moderních technologií, samostatné myšlení a odpovědné rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a jejími zákony, na soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji.

Velkou pozornost věnujeme rozvoji digitální gramotnosti, kterou pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. Digitální kompetence chápeme jako průřezové klíčové kompetence, tj. kompetence, bez kterých není možné u žáků plnohodnotně rozvíjet další klíčové kompetence. Jejich základní charakteristikou je využití digitálních technologií při nejrůznějších činnostech, při řešení nejrůznějších problémů.

Důležitou úlohu v rozvoji kompetencí žáků plní i školní družina, zájmové útvary a rovněž i jednotlivé akce organizované během školního roku.

Zaměření školy:

  • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
  • zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, badatelské metody, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
  • důraz klademe na výuku cizích jazyků, především anglického jazyka, a nabízíme studium německého jazyka od 7. ročníku
  • cílem školy je připravit žáky na profesní život v digitálním světě, proto vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání techniky do všech předmětů, v některých předmětem mohou žáci pracovat s výukovými roboty
  • vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem umožňujeme žákům návštěvy pracovního úřadu a přehlídek středních škol
  • vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu