ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí a z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navazuje na tradice školy.

Základní myšlenkou vzdělávacího programu je otevření školy všem dětem, a to jak obsahem vzdělání, vztahy ve škole, tak zapojením školy do veřejného života, profesní orientace žáků.

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, svobodnou a tvůrčí práci, samostatné myšlení a odpovědné rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a jejími zákony, na soulad s obecně uznávanými životními a mravnimi hodnotami a demokratickými občanskými postoji.

Důležitou úlohu plní i školní družina, zájmové útvary, jednotlivé akce organizované během školního roku.

Priority školy :

  • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
  • zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
  • důraz klademe na výuku cizích jazyků, především anglického jazyka, a nabízíme studium německého jazyka v rámci volitelných předmětů od 7. ročníku
  • vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem poskytujeme žákům možnost si zvolit pracovní činnosti i v rámci volitelných předmětů, dále umožňujeme žákům návštěvy pracovního úřadu a pořádáme Malý festival vzdělávání s účastí zástupců okolních středních škol
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporujeme výuku na počítačích
  • vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu