Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 5.Výzva MAS Zubří země-IROP-Školy II. (číslo výzvy 055/06_16_075/CLLD_15_01_046)

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007141

Zahájení projektu: 1. 1. 2018

Předpokládaný termín ukončení projektu: 30. 9. 2018

Výše podpory: max. 761 198,90 Kč (včetně DPH)

Z vlastních zdrojů: max. 40 063,10 Kč (včetně DPH)

Celkové zdroje: max. 801 262 Kč (včetně DPH)

Cílem projektu je zajištění vybavenosti stávajících odborných učeben v Základní škole a Mateřské škole Dolní Rožínka. Účelem této aktivity je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických oborů a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k nákupu ICT, které budou využívány ke zkvalitnění výuky odborných předmětů v stávajících odborných učebnách. Projekt umožní poskytnout ve výuce potřebné IC technologie žákům. Pedagog bude moci využít při vyučování odborných předmětů IC technologie, které zapůjčí pro práci žákům. Další zakoupené vybavení bude sloužit k jejich údržbě po použití žáky případně ke zobrazování výsledků práce žáků na zobrazovacích zařízeních v učebnách.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).