ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ – hyperaktivita s poruchou pozornosti) neboli hyperkinetické poruchy patří mezi neurovývojové poruchy, které charakterizuje především porucha pozornosti (nesoustředěnost, nepozornost), impulzivita a hyperaktivita. Tyto poruchy se projevují již od ranného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihují 5-7 % dětí, převážně chlapců. V 50 % přetrvávají do dospělosti.

Další informace lze nalézt například na těchto stránkách:

Encyklopedie Wikipedia

Rodina (každodeník o dětech i rodičích)

LMD nebo ADHD

Jak ADHD ovlivňuje život

Doporučená literatura

Čáp, J., Čechová, V., Rozsypalová, M.: Psychologie (H§H, 1998)

Eyrovi Linda a Richard : Jak naučit děti hodnotám (Portál, 2000)

Kocurová, M.: Specifické poruchy učení a chování. (Západočeská univerzita, Plzeň 2000)

Serfontein, G.: Potíže s učením a chováním (Portál, 1999)

Sheedyová-Kurcinková, M.: Problémové dítě v rodině a ve škole (Portál, 1998)

Train, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti (Portál, 1997)