Dle vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění, je povinností každé školy poskytovat poradenské služby. Tyto služby jsou poskytovány zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

  1. prevenci školní neúspěšnosti,
  2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
  3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
  4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  7. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Dle této vyhlášky je povinností školy rodiče a žáky seznámit s těmito službami a vyžádat si od rodičů a žáka souhlas s poskytováním těchto služeb. Případné dotazy vám zodpoví buď výchovná poradkyně Mgr. Radka Janečková, metodik prevence Mgr. Pavel špaček nebo ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Plné znění vyhlášky 72/2005 Sb. je ZDE. Novelizaci vyhlášky potom naleznete TADY (vyhláška č. 116/2011 Sb.).

Formulář k udělení souhlasu s poskytováním poradenských služeb si lze stáhnout a vyplnit kliknutím na následující tlačítko.

 

 

Program poradenských služeb ve škole

Strategie předcházení školní neúspěšnosti a plán podpory nadání