ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Č.j.: zsdr 20/2012
Vypracoval: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy
Schválil: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 30. 9. 2012
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. 9. 2012
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Článek 1 – Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Článek 2 – Výše úplaty

Podle § 123, odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji ke dni 1. 9. 2012 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 50 Kč měsíčně.

Od úplaty může ředitel osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Článek 3 – Podmínky úplaty

Úplata se vybírá ve dvou splátkách – za období září až leden do 30. září a za období únor až červen do 28. unora. Pokud za dítě není úplata uhrazena, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

  • Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vychovatelka školní družiny.
  • Směrnice nabývá účinnosti dnem: 3. 9. 2012

V Doní Rožínce dne 29. 8. 2012

 

 

 

Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy