Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním.

Žáci se zdravotním postižením – s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Žáci se sociálním znevýhodněním – z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.

Podrobnosti o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu.

Žáci, kterým lze povolit individuální vzdělávací plán (IVP):

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:

a) žáci se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové nebo mentální postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)

b) žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání)

c) žáci se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta, účastník řízení o udělení azylu)

  • žáci s mimořádným nadáním

Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu (IVP):

  • předložení písemné žádosti o vzdělávání podle IVP řediteli školy zákonným zástupcem žáka,
  • doložení žádosti písemným doporučením k integraci od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna),
  • žák musí splnit požadavky stanovené školním vzdělávacím programem.

Důvody vedoucí k povolení IVP ve správním řízení posoudí ředitel školy.

Po schválení žádosti uzavírá ředitel školy se zákonným zástupcem žáka dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě specifické poruchy žáka. Součástí dohody je IVP, podle kterého se bude se žákem pracovat.

Formulář žádosti o vzdělávání podle IVP (dokument ve formátu pdf)

Dohoda o vzájemné spolupráci při nápravě specifické poruchy žáka (dokument ve formátu pdf) – uzavírá se s  zákonnými zástupci žáků, kteří budou integrováni od školního roku 2009/10