Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Dolní Rožínka. Škola poskytuje základní vzdělání i žákům z okolních obcí. Celkový počet žáků školy je v rozmezí 150-190, celkový počet tříd je v současné době 9. Průměrný počet žáků ve třídě je 18. Tento počet umožňuje učitelům individuální a tvořivý přístup k žákům, zachytit a řešit problémové chování žáků a jejich vzdělávací problémy.

Vybavení školy

Škola je umístěna ve dvou budovách.

V budově na sídlišti, ve které je umístěna mateřská škola a 1.-3. ročník základní školy, jsou 2 třídy mateřské školy, 3 kmenové třídy základní školy,  školní družina, tělocvična a výdejna stravy.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci školy. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. V každé kmenové třídě je umístěn počítač pro práci žáků. Učitelé mají k dispozici notebooky, interaktivní techniku, tiskárnu, kopírovací stroj, ve všech třídách je přístup k internetu. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC).

Před školou je malý sportovní areal obce, který využívají žáci k relaxaci během přestávek. V době volna mohou žáci využívat všechny prostor školy.

Materiální vybavení je na dobré úrovni a je každoročně doplňováno.

Druhá budova školy je umístěna v bývalém zámku uprostřed obce. Stará budova umožňuje na jedné straně vzdělávání žáků v podnětném prostředí, kde se mohou osobně setkávat s historií, na druhé straně však přináší mnoho problémů, neboť si vyžaduje neustálé opravy. V nedávné době byla nově vybudována výdejna stravy, která nyní vyhovuje všem hygienickým normám, a zároveň došlo k celkovému zlepšení vzhledu těchto prostor. Žáci se stravují v moderně zařízeném prostředí, které svým historickým vzhledem vhodně působí na estetické cítění strávníků.

V roce 2006 bylo nově vybudováno vytápění této budovy, které přispělo k zlepšení podmínek pro výuku. Oproti předchozímu stavu lze nyní přesně regulovat teplotu ve všech prostorách a v případě potřeby vytápět jen některé části budovy.

Průběžně dochází k rekonstrukcím prostor budovy. V nedávné době to byla např. rekonstrukce WC pro chlapce i dívky, rekonstrukce prostor v přízemí budovy, vybavení sborovny a ředitelny novým nábytkem.  Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi

Vybavení pomůckami a učebnicemi je přiměřené poskytovaným finančním prostředkům. K dispozici žákům i učitelům je moderně vybavená počítačová učebna. Všechny počítače v učebně i v celé budově jsou propojeny do sítě, učitelé mají přístup na internet, mohou používat tiskárny, kopírky, většina kmenových učeben je vybavena interaktivní technikou. Tuto moderní techniku získala škola v rámci projektu EU Peníze školám, do kterého je zapojena od roku 2010.

V budově je 7 kmenových učeben, 7 odborných učeben (chemie-fyzika, hudebna, výtvarna s grafickou a keramickou dílnou, cvičný byt, jazyková učebna, počítačová učebna, dílna), knihovna a družina. Součástí školy je tělocvična. K výuce tělesné výchovy využívá škola hřiště TJ Baník Dolní Rožínka.

Škola je umístěna v tichém, příjemném prostředí, obklopena bývalým zámeckým parkem.

Součástí školy je rovněž školní kuchyně, která je umístěna v samostatné budově a strava je rozvážena do výdejen v mateřské škole, na 1. stupni a na 2. stupni.

Materiální vybavení je na celkem dobré úrovni a je každoročně doplňováno dle finančních možností školy.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 16 členů a je tvořen spíše mladšími učiteli, kteří tvoří přátelský, soudržný a kreativní kolektiv.

90 % učitelů je plně kvalifikovaných, přesto si většina z nich neustále rozšiřuje své vzdělání. Učitelé prvního stupně si doplňují jazykové vzdělání, aby mohli zajistit  rozšířenou výuku anglického jazyka. V projektu SIPVZ 80 % učitelů prošlo základním kurzem práce na počítači, 25 % učitelů absolvovalo kurzy pro pokročilé, dva učitelé získali akreditaci jako lektoři kurzů Z, P0 a dvou volitelných modulů. Škola byla po dobu trvání projektu SIPVZ školícím střediskem. I v současné době většina učitelů v rámci celoživotního vzdělávání pravidelně absolvuje kurzy v různých oblastech pedagogické práce. To vše je předpokladem kvalitního využívání moderních metod a technologií ve vyučování.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů, metodik ICT, v případě potřeby asistent pedagoga.

Aktivity školy

Snažíme se přinášet do výuky nové formy práce, zařazovat do výuky i mimo vyučování různé projekty (např. Noc s Andersenem, zeměpisné projekty, Bystřicko čte dětem), které přispívají k utváření kolektivu, pracovních týmů a respektování druhých.

Žáci 2.-3. třídy absolvují každý rok plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí. Žáci 7. ročníku absolvují lyžařský nebo snowboardový výcvik, pro který mají dva pedagogové akreditaci MŠMT (Instruktoři školního lyžování a snowboardingu).

Každoročně pořádáme pro žáky exkurze do muzeí, planetária, galerií, ekologického centra Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, zájezdy na divadelní představení v Brně a výchovné programy, které probíhají v kulturním domě v Dolní Rožínce. Žáci připravují vánoční vystoupení s koledami, které se pravidelně koná v parku před budovou 1. stupně. Na konci školního roku připravují třídní učitelé pro žáky školní vlastivědné zájezdy v rozsahu 1-2 dnů.

Žáci 9. třídy připravují pro žáky 1. stupně soutěže v rámci oslav Dne dětí, vítají nové prvňáky při jejich slavnostním vstupu do školy. Na konci školního roku žáci 1. třídy na oplátku vyprovází žáky 9. třídy při jejich slavnostním ukončení školní docházky. Tato spolupráce napomáhá i v budování dobrých vztahů mezi žáky a zabraňuje tak výskytu problémového chování.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem ve Žďáru nad Sázavou. Integrovaní žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, navštěvují cvičení s učiteli pro nápravu poruch učení. V mateřské škole a na 1. stupni pomáhají dětem asistentky logopeda pod vedením odborných logopedů s nápravou řeči.

Každý rok žáci jednotlivých ročníků 2. stupně absolvují pod vedením speciálních lektorů kurzy zaměřené na drogovou problematiku, sexuální výchovu a vytváření kolektivu.

Žáci se pod vedením svých učitelů zapojují do soutěží a olympiád. Tradičně dobré výsledky mají v recitační soutěži a v soutěži technických dovedností.

Při škole pracují kroužky, které umožňují především mladším žákům aktivně využívat i svůj volný čas (národopisný soubor Groš, kroužek angličtiny ve 2. třídě, tanečně-pohybový kroužek Berušky, logopedický kroužek, sportovní hry, přírodovědný kroužek, kroužek břišních tanců atd.)

Mezinárodní spolupráce

V roce 2011 se škola zapojila do projektu Humanistického centra Narovinu „Afrika nevšedníma očima …nejen v českých školách“. V rámci projektu jsme se stali partnerem The Liberty School v Nairobi. Žáci vyrábí pro děti z africké školy různé učební pomůcky, shromážďují hračky, uspořádali i finanční sbírku. Projekt tak přispívá k poznávání jiné kultury a porozumnění mezi národy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek a v době konzultačních hodin výchovného poradce. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím  webových stránek školy.

Při škole pracuje Školská rada a Rada rodičů, která mimo jiné získává finanční prostředky, které škole umožňují uskutečnit některé kulturní a sportovní aktivity.

Úzce spolupracujeme s obcí, s podnikem GEAM Dolní Rožínka, s Domem s pečovatelskou službou v Dolní Rožínce. Pro veřejnost pořádáme pravidelně kulturní vystoupení a jednou za dva roky školní akademii. Národopisný soubor Groš a Rožínka každoročně připravuje vánoční a jiné koncerty, se kterými vystupuje v kostelích v okolních vesnicích a v Domově důchodců na Mitrově.