Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Dolní Rožínka. Škola poskytuje základní vzdělání i žákům z okolních obcí. Celkový počet žáků školy je v rozmezí 115-125, celkový počet tříd je v současné době v rozmezí 7-9. Průměrný počet žáků ve třídě je 16. Tento počet umožňuje učitelům individuální a tvořivý přístup k žákům, zachytit a řešit problémové chování žáků a jejich vzdělávací problémy.

Vybavení školy

Škola je umístěna ve dvou budovách.

V budově na sídlišti, ve které je umístěna mateřská škola a 1.-3. ročník základní školy, jsou 2 třídy mateřské školy, 3 kmenové třídy základní školy, školní družina, tělocvična a výdejna stravy.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Učitelé mají k dispozici notebooky, tablety, tiskárnu, kopírovací stroj, prostory jsou pokryty sítí Wi-fi. Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi s interaktivními dataprojektory, Apple TV, Chromecasty. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC). Budova je bezbariérová (pomocí schodolezu).

Před školou je malý sportovní areál obce, který využívají žáci k relaxaci během přestávek.

Materiální vybavení je na dobré úrovni a je každoročně doplňováno.

Druhá budova školy je umístěna v bývalém zámku uprostřed obce. Od roku 2018 probíhají každoroční práce na modernizaci budovy. Byly vybudovány moderní odborné učebny – jazyková učebna, grafická a keramická dílna, fyzika-chemie, učebna ICT, učebny zeměpisu, matematiky a přírodopisu, polytechnická dílna, kuchyňka se stolovnou, tělocvična. Průběžně jsou vyměňována okna ve všech prostorách školy. Prostory jsou pokryty kvalitní sítí Wi-fi.

Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi s interaktivními dataprojektory, Apple TV, Chromecasty.

Vybavení pomůckami a učebnicemi je přiměřené poskytovaným finančním prostředkům. V budově jsou 4 kmenové učebny, 10 odborných učeben (matematika, zeměpis, přírodopis, chemie-fyzika, hudebna, výtvarna s grafickou a keramickou dílnou, kuchyňka se stolovnou, jazyková učebna, počítačová učebna, polytechnická dílna), knihovna a družina. Součástí školy je tělocvična. K výuce tělesné výchovy využívá škola hřiště TJ Baník Dolní Rožínka. Škola je umístěna v tichém, příjemném prostředí, obklopena bývalým zámeckým parkem.

Materiální vybavení je na celkem dobré úrovni a je každoročně doplňováno dle finančních možností školy. K dispozici jsou pro žáky digitální technologie např. tablety, počítače, ozoboti a další.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen učiteli, kteří tvoří přátelský, soudržný a kreativní kolektiv.

100 % učitelů je plně odborně kvalifikovaných, přesto si většina z nich neustále rozšiřuje své vzdělání.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů, metodik ICT, v případě potřeby asistenti pedagoga.

Aktivity školy

Snažíme se přinášet do výuky nové formy práce, zařazovat do výuky i mimo vyučování různé projekty (např. Noc s Andersenem, zeměpisné projekty), které přispívají k utváření kolektivu, pracovních týmů a respektování druhých.

Do výuky zařazujeme digitální technologie – učitelé mají k dispozici moderní technologie – tabule s interaktivními dataprojektory, iPady, Chromebooky, žáci využívají tablety s množstvím výukových aplikací, k výuce mají k dispozici roboty.

Věnujeme se i sportovním aktivitám – žáci 2.-3. třídy absolvují každý rok plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí, žáci 4.-9. ročníku mohou absolvovat každoročně lyžařský výcvik, pro který mají pedagogové akreditaci MŠMT (Instruktoři školního lyžování).

Pro žáky pořádáme exkurze do muzeí, planetária, galerií, ekologického centra Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, zahraniční zájezdy, zájezdy na divadelní představení v Brně a výchovné programy, které probíhají v kulturním domě v Dolní Rožínce. Žáci připravují vánoční vystoupení s koledami. Na konci školního roku připravují třídní učitelé pro žáky školní vlastivědné zájezdy v rozsahu 1-2 dní.

Žáci 9. třídy připravují pro žáky 1. stupně soutěže v rámci oslav Dne dětí, vítají nové prvňáky při jejich slavnostním vstupu do školy. Na konci školního roku žáci 1. třídy na oplátku vyprovází žáky 9. třídy při jejich slavnostním ukončení školní docházky. Tato spolupráce napomáhá i v budování dobrých vztahů mezi žáky a zabraňuje tak výskytu problémového chování.

Žáci se pod vedením svých učitelů zapojují do soutěží a olympiád. Tradičně dobré výsledky mají v recitační soutěži, v jazykových soutěžích, dějepisné a biologické olympiádě, soutěži technických dovedností.

Při škole pracují kroužky, které umožňují především mladším žákům aktivně využívat i svůj volný čas (národopisný soubor Groš a Rožínka, kroužek dovedných rukou, tanečně-pohybový kroužek, florbal, kroužek zdravé výživy, kroužek 3D tisku, florbal atd.).

Mezinárodní spolupráce

Škola v současné době nemá navázánu mezinárodní spolupráci.

Škola získala dotace z operačního programu Výzkum, věda vzdělávání – Šablony a z Integrovaného regionálního programu, které slouží k vybavení školy digitálními technologiemi, vzdělávání pedagogů a zajištění vzdělávacích akcí pro žáky.

Na 1. stupni probíhá celoroční projekt nazvaný Lidový rok, který má následující části:

  • Podzimní slavnosti
  • Vánoční zpívání
  • Masopust
  • Velikonoce, vynášení smrtky
  • Pálení čarodějnic
  • Čištění studánek

Dalším dlouhodobým projektem, který probíhá na 1. stupni, je projekt Tady jsme doma–Regionální folklor do škol. Tento projekt prohlubuje kulturní vnímání dětí. Jeho hlavním cílem je začlenění regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování na základních školách. Projekt je zaštiťován Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. V rámci tohoto projektu vystoupili žáci již dvakrát na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, školního informačního systému a také mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek a v době konzultačních hodin výchovného poradce.

Při škole pracuje Školská rada a spolek Přátelé školy, který mimo jiné získává finanční prostředky, které škole umožňují uskutečnit některé kulturní a sportovní aktivity.

Úzce spolupracujeme s obcí, s podnikem GEAM Dolní Rožínka, s Domem s pečovatelskou službou v Dolní Rožínce. Pro veřejnost pořádáme pravidelně kulturní vystoupení a jednou za dva roky školní akademii. Národopisný soubor Groš a Rožínka každoročně připravuje vánoční a jiné koncerty, se kterými vystupuje v kostelích v okolních vesnicích a v Domově důchodců na Mitrově.