Programy primární prevence – součást projektu EU Peníze do škol, do kterého se škola zapojila, právě začaly. Pokud vás zajímá obsah jednotlivých interaktivních programů, jsou další informace určeny právě vám.  Programy jsou certifikovány ministerstvem školství (č.15/07/CE, MŠMT) a jejich poskytovatelem je Centrum prevence Nadosah.

Poznej sám sebe a ostatní (6. a 8. třída – 1. pololetí)

Program je zaměřen na lepší sebepoznání žáků a jejich sebevýchovu. Cílem je podpora pozitivního pohledu na sebe sama a individuálního sebepřijetí. To je nutným předpokladem pro prevenci manipulace, patologického řešení situací, násilného a nesociálního chování. Přijetí sebe sama je u žáků silným podnětem k eliminaci rizika sociálně nežádoucích jevů a zároveň podporujícím prvkem v interakci s ostatními lidmi.

Téma pro 6. třídu –  Dovolte, abych se představil … (záliby, koníčky, rodinné prostředí, jak chci být oslovován)

Téma pro 8. třídu –  Co mě v životě ovlivňuje a posunuje (cíle, hodnoty, jak být šťastný a co k tomu potřebuji)

Dobrá třída (6. a 8. třída – 2. pololetí)

Cílem programu je posilování dobrých vztahů a podpora pozitivní atmosféry ve třídě. Je využíváno aktivní spolupráce mezi účastníky a podporování dovedností v jejich komunikaci. V celkovém kontextu jde o pozitivní formování třídního kolektivu, který je pro žáky bezpečným místem, jenž jim pomůže vyhnout se rizikovému, společensky nežádoucímu chování, např. šikanování nebo záškoláctví.

Téma pro 6. třídu – Neubližujme si (téma šikany)

Téma pro 8. třídu – Respektujeme druhé (předsudky, tolerance, rasismus, gender)

Já vs. Droga (7. a 9. třída – 1. pololetí)

Program je zaměřen na prevenci zneužívání legálních i nelegálních návykových látek. Program je součástí prevence kriminality, resp. poukazuje a zdůrazňuje problematiku viktimizace a motivuje ke smysluplnějšímu životnímu stylu. Žáci jsou vedeni k uvědomění si pozitivních hodnot a skutečností, které jsou v protikladu k návykovým látkám. Upevňuje se třídní kolektiv, jenž je spolu s případným včasným podchycením nežádoucích projevů chování důležitým stavebním kamenem prevence. Dalšími body programu je praktický trénink obrany před manipulací (nácvik odmítání), trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a podpora schopnosti vyrovnávat se s neúspěchem.

Jak chceš žít? (7. a 9. třída – 2. pololetí)

Cílem tohoto bloku je poskytnout účastníkům možnost vytvořit si náhled na svou životní cestu a posilovat jejich pozitivní vidění. Téma budoucnosti se prolíná bezesporu také do partnerských vztahů a osobní odpovědnosti za vlastní činy – to jak každý reaguje, vyjasňování si vlastních měřítek ve vztahu ke svým blízkým, partnerům, ale i cizím lidem apod.

Téma pro 7. třídu –Ve dvou se to lépe táhne (partnerství, sexualita)

Téma pro 9. třídu – Kde jsem, kam jdu, co chci? (volný čas, vize do budoucnosti)