Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021. Byla vystavena rozhodnutí o přijetí, rodiče si je mohou vyzvednout u vedoucí učitelky v mateřské škole (tel. 775 561 733).